Skip to Content

"Religia a metoda" - program konferencji

Harmonogram Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religia a metoda”

23.05.2014 r.

9:00 - Rozpoczęcie konferencji (sala A, bud. E)
9:15 - Wykład inauguracyjny: prof. zw. dr hab. Ryszard Stachowski – Refleksje historyczne nad metodologią badań psychologicznych religijności
10:00 – Pytania do wykładu
10:15 – Przerwa kawowa

Blok I (sala A, bud. E)

Sesja 1. Mit, język, zachowanie (prowadzenie: dr Juliusz Iwanicki)
10:30 – dr hab. Andrzej Pankalla, Magdalena Pietrzak - Analiza Konotacyjna E. Boescha jako metoda psycho-kulturowej interpretacji zjawisk religijnych
10:50 – mgr Agata Janiak - A może poprzez lekturę?
11:10 – Konrad Kośnik - Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola mitologii Słowian
11:30 – Szymon Pawelka - Jak zachowanie determinuje powstawanie nurtów religijnych. Metoda badań
i opisu religijności z punktu widzenia współczesnej teorii behawioralnej
11:50 – mgr Kateryna Zagnitko - Łacińskie rękopisy muzyczno-liturgiczne Narodowej Biblioteki Lwowskiej im. Wasyła Stefanyka jako źródła historyczne i muzykologiczne
12:10 – lic. Dawid Rogacz - Bezsensowność sporu o sensowność języka religijnego
12:30 – Pytania do prelekcji
12:45 – Przerwa kawowa

Sesja 2. Krytyka religii i krytyka krytyki (prowadzenie: Konrad Kośnik)
13:00 – dr Mirosław Twardowski - Ateistyczny fundamentalizm Richarda Dawkinsa i jego krytyka
13:20 – mgr Miłosz Kudela - Konflikt religii z nauką?
13:40 – lic. Marcin Dachtera - Bakunina krytyka myśli religijnej – od religii miłości do miłości bez religii
14:00 – mgr Dominika Hamerla - Religia jako zjawisko naturalne. Fenomen religii  w ujęcie biologii ewolucyjnej
14:20 – Mateusz Tofilski - Wartość poznania religijnego w kontekście współczesnej dyskusji na temat relacji nauki i religii
14:40 – mgr Milena Jakubiak - Davida Hume’a krytyka religii
15:00 – Pytania do prelekcji
15:15 – Przerwa obiadowa

Sesja 3. Neuronauka i badania kognitywne (prowadzenie: Szymon Pawelka)
16:45 – ks. dr Stanisław Radoń - Możliwość dotarcia do rzeczywistości duchowej na podstawie neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością
17:05 – Paweł Motyka, Piotr Litwin - Duch w laboratorium – możliwości badań nad doświadczeniem mistycznym w perspektywie neuronauk
17:25 – Maciej Dulewicz - Współczesne problemy metodologiczne w badaniach kognitywnych nad doświadczeniami religijnymi
17:45 – Andrzej Jankowski - Paradygmat neurofenomenologii w badaniu doświadczeń religijnych
18:05 – Adam Zasiński - Sukcesy i porażki eksperymentalnego podejścia do badania zachowań religijnych człowieka
18:25 – Pytania do prelekcji
18:40 – Zakończenie pierwszego dnia obrad

Blok II (sala D, bud. E)

Sesja 4. Religia w ujęciu humanistycznym (prowadzenie: Katarzyna Stachowska)
10:30 – dr Andrzej Molenda - Metody jakościowe nadzieją nowych odkryć i wyjaśnień w badaniach nad obrazem Boga we współczesnej psychoanalizie
10:50 – lic. Leszek Zagańczyk - Wzory kultury i religia. Wartość epistemiczna archaiki, tradycji
i nowoczesności
11:10 – lic. Tomasz Wiśniewski - Ontologia ikony. „Strategia obiektywizacyjna” jako warunek i sposób uobecnienia sacrum
11:30 – mgr Dorota Brylla - Epistemologia mistyczna i dwie metody owego poznania w ujęciu Rudolfa Otto
11:50 – mgr Miłosz Wiśniewski - Rudolfa Otto antyredukcjonistyczna metoda pojmowania religii
12:10 – mgr Irena Windyga - Konwersja religijna jako doświadczenie biograficzne w najnowszych badaniach historyków nowożytności
12:30 – Pytania do prelekcji
12:45 – Przerwa kawowa

Sesja 5. Badania religii a funkcjonalność (prowadzenie: Marcin Zimny)
13:00 – dr hab. Dariusz Krok - Jak badać związek religii ze zdrowiem psychicznym człowieka? Perspektywa psychologii stresu
13:20 – Paulina Chmura, Kornelia Chojecka, Elżbieta Szary - Metody badania copingu religijnego – czyli jak można zmierzyć religijne strategie radzenia sobie ze stresem?
13:40 – Tomasz Kujawa, Mikołaj Basiński - Wierzyć, że można i móc uwierzyć - religia, a motywacja
14:00 – mgr Bartosz Jamniak - Socjologiczne badanie religijności- koncepcja Władysława Piwowarskiego, charakterystyka, modyfikacje i realne wykorzystanie w badaniach
14:20 – mgr Michał Płóciennik - Problem (nie-)możliwości „podejścia” obiektywnego w naukach religiologicznych. Kilka uwag w kontekście refleksji Andrzeja Bronka
14:40 – mgr Michał Kosakowski - Egzystencjalna teoria umysłu
15:00 – Pytania do prelekcji
15:15 – Przerwa obiadowa

Sesja 6. Życie religijne i polityka (prowadzenie: Mateusz Karpiński)
16:45 – mgr Marta Turkot - Zagadnienie religii w filozofii polityki – problem przedmiotu i metody badawczej
17:05 – mgr Łukasz Święcicki - Od religii politycznych do politologii religii? Erica Voegelina projekt humanistycznej nauki o państwie
17:25 – Michał Siudziński - Zrozumieć religię przez politykę czy politykę poprzez religię? Erica Voegelina teologia polityczna i jej prawne implikacje
17:45 – mgr Marzena Wiercińska - Warunkowanie poznania religijnego przez ascetyczny sposób życia jako potwierdzenie metody jakościowej
18:05 – mgr Krzysztof Habdas - Nowe metody w badaniach nad religiami w świetle paradoksu termicznego nestinarstwa (нестинарство)
18:25 – Pytania do prelekcji
18:40 – Zakończenie pierwszego dnia obrad

24.05.2014 r.

9:00 - Rozpoczęcie drugiego dnia obrad (sala B, bud. E)
9:15 - Wykład: prof. UG dr hab. Bogusław Górka – Kerygmat nowotestamentowy w perspektywie podejścia inicjacyjnego
10:00 – Pytania do wykładu
10:15 – Przerwa kawowa

Blok III (sala B, bud. E)

Sesja 7. Chrześcijaństwo, judaizm, metoda (prowadzenie: Krzysztof Chojnacki)
10:30 – dr hab. Wojciech Gajewski - Kontrowersje w łonie ekklesii korynckiej w świetle podejścia oikoidalnego
10:50 – mgr Grzegorz Wiończyk - Poznawać Boga w stworzeniach i stworzenia w Bogu. Wybrane zagadnienia epistemologiczne w mistyce Jana od Krzyża
11:10 – mgr Mateusz Opaliński - Postmodernistyczne podejście do badań nad historią Kościoła rzymskokatolickiego w okresie realnego socjalizmu w Polsce
11:30 – Jakub Wojnarowski, Michał Sieński – Prawda i fantazja w „Człowieku imieniem Mojżesz” Zygmunta Freuda
11:50 – ks. mgr Marcin Dolak - W. P. Alstona charakterystyka doświadczenia Boga
12:10 – mgr Magda Radwańska - Grupy religijne jako kolektywy myślowe. Próba zastosowania teorii Ludwika Flecka w socjologii religii
12:30 – Pytania do prelekcji
12:45 – Przerwa kawowa

Sesja 8. Islam, buddyzm, metoda (prowadzenie: Konrad Kośnik)
13:00 – mgr Marta Piątak - Perspektywa szariatu w badaniach nad islamem
13:20 – lic. Michał Kasiarz - Islam a nauka. O Komisji ds. naukowych znaków w Koranie i sunnie
13:40 – mgr Łukasz Piątak - Religia a metoda w klasycznym islamie
14:00 – Dominik Arkuszewski - Religia jako metoda – paradoksy buddyjskiej ortopraksji na przykładzie Diamentowej Drogi
14:20 – lic. Patrycja Delong - Miejsce boga w mózgu - neuropsychologiczne metody badania religijności i przeżyć mistycznych
14:40 – mgr Paweł Łoś - Religiologia ewolucyjna jako dziedzina nauki
15:00 – Pytania do prelekcji
15:15 – Przerwa obiadowa

Sesja 9. Jakościowe poznanie religii (prowadzenie: mgr Damian Kokoć)
16:45 – mgr Sergiusz Anoszko - Imaginacja, inspiracja, intuicja jako podstawowe metody poznania prawdziwej religii w koncepcji Rudolfa Steinera
17:05 – mgr Katarzyna Kostrzewa - Etnografia socjologiczna w badaniach nad tożsamością społeczną członka wspólnoty religijnej
17:25 – mgr Maciej Rogalski - Język a religia
17:45 – mgr Anna Jaroszewska - Przejście od „wierzę, abym zrozumiał” do wiary szukającej zrozumienia – Monologion i Proslogion Anzelma z Canterbury
18:05 – mgr Adam Wysocki - Problematyka uwarunkowań dialogu międzyreligijnego
18:25 – mgr Agnieszka Wloka - Adekwatność i aktualność religijnej wizji rzeczywistości. Sfera sacrum wpisana w przestrzeń urbanistyczną
18:45 – Pytania do prelekcji
19:00 – Zakończenie konferencji
stat