Skip to Content

Program konferencji "Religia w czasie i przestrzeni"

Program konferencji:

17 kwietnia (piątek)
9:00-9:30 rejestracja uczestników
9:30-9:40 otwarcie konferencji – Dziekan WNS, prof. Zbigniew Drozdowicz

Blok I
Czas i miejsce religii w psychologii i badaniach ilościowojakościowych
moderator: Konrad Kośnik, Koło Psychologii Religii
sala 215 bud. C
9:40-10:00 - dr Andrzej Molenda (UJ), Specyfika pracy z pacjentami z nerwicą eklezjogenną
10:00-10:20- ks. dr hab. Henryk Nadrowski (UMK), "Sacrum poszukiwane"
10:20-10:40 - Martyna Terebus, Katarzyna Włodarska, Emilia Zyskowska, UKSW, Dojrzałość religijna a doświadczenie lęku przed śmiercią
10:40-11:00 - Piotr Moszczeński, UAM, Czy myślenie cykliczne jest kluczem do szczęścia? Wpływ religii Wschodu na współczesne koncepcje psychologiczne
11:00-11:15 – dyskusja
11:15-11:30 – przerwa

Blok II
Sekcja I Czas i miejsce religii w psychologii i badaniach ilościowojakościowych - część druga
moderator: Konrad Kośnik, Koło Psychologii Religii
sala 215 bud. C
11:30-11:50 - mgr Michał Kosakowski (UAM), „Gdzie” jest religia? Ludzka religijność jako pochodna specyficznych problemów adaptacyjnych
11:50-12:10 - Katarzyna Niezbecka (UMCS), Poczucie koherencji i centralność religijności osób należących do wspólnot duchownych
12:10-12:30 - mgr Marek Dolewka (UJ), Rola ciszy
w katolickich wspólnotach kontemplacyjnych w świetle badań nad doświadczeniem religijnym i deprywacją sensoryczną
12:30-12:50 - mgr Anna Piątek (UW), Syndrom jerozolimski – perspektywa psychologiczna i kulturowa
12:50-13:10 - mgr Bogdana Bogusławska-Dobosz (UAM), Religijność prywatna a religijność kościelna Polaków w badaniach socjologicznych na temat wartości życia ludzkiego
13:10-13:30 – dyskusja

Sekcja II Czas w religiach Bliskiego Wschodu
moderator: mgr Damian Kokoć
sala 312 bud. D
11:30-11:50 mgr Agata Oszmałek, Freie Universität Berlin, Mit o dobrym i nieskończonym czasie – zurwanizm jako prareligia irańska
11:50-12:10 mgr Dominika Górnicz (UJ), Czas cykliczny w tradycji kabalistycznej
12:10-12:30 mgr Barbara Nowicka (UKSW), Albowiem teraźniejszość nie jest oderwana od przeszłości. Czas w filozofii i religii Abrahama Joshuy Heschela
12:30-12:50 mgr Sylwia Wachulak (UAM), Koran wieczny i uniwersalny? - reinterpretacje feministyczne Świętej Księgi muzułmanów.
12:50-13:10 Jakub Szymczak, Islam peryferyjny – Amadou Bamba i suficki zakon Muridija
13:10-13:30 – dyskusja
13:25-14:30 – przerwa obiadowa

Blok III
Sekcja I Sacrum w sztuce sakralnej i współczesnej
moderator: dr hab. Artur Jocz
sala 215 bud. C
14:30-14:50 dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum), Sakralność i profaniczność obrazka religijnego
14:50-15:10 mgr Angelika Małek (UPJPII), Transgresja w sztuce współczesnej jako przykład przekraczania granicy między sacrum i profanum
15:10-15:30 mgr Łukasz Rzepka (UPJPII), Wieczny performatyw (w) czas(ie) performujący. O Logosie – czasie i przestrzeni
15:30-15:50 mgr Katarzyna Kucia (UJ), Od muzyki do mistyki. Koncepcja „éblouissement” w operze Saint François d'Assise Oliviera Messiaena
15:50-16:05 – dyskusja

Sekcja II Święty czas i przestrzeń w historii
moderator: mgr Sylwia Wachulak
sala 312 bud. D
14:30-14:50 mgr Zofia Kaczmarek (PWT), Czas cykliczny a czas linearny w religii – wpływ postrzegania czasu na rozumienie historii
14:50-15:10 mgr Paulina Nicko (UWr), Kosmogonia babilońska na podstawie eposu Enuma Elis
15:10-15:30 dr Anna Jaroszewska (UAM), Sacrum i profanum, czyli przeplatanie świata w średniowieczu
15:30-15:50 dr Michał Nowicki (UAM), Wychowanie w staropolskich szkołach jezuickich – pomiędzy duchowością a świeckością
15:50-16:05 – dyskusja
16:05-16:20 – przerwa

Blok IV
Sekcja I Współczesna religijność w przestrzeni wirtualnej oraz miejskiej
moderator: mgr Miłosz Wiśniewski
sala 215 bud. C
16:20-16:40 dr Rafał Ilnicki (UAM), Cyberprzestrzeń doświadczenia duchowego
16:40-17:00 lic. Dariusz Budkiewicz, Postrzeganie religii wczoraj a dziś, czyli rozważania na temat istnienia religii w czasie współczesnym
17:00-17:20 mgr Mateusz Kuta (UPJPII), Echa Gnozy w wirtualnej rzeczywistości
17:20-17:40 ks. mgr Remigiusz Szauer (UAM), Hala jako Nowe Jeruzalem
17:40-18:00 mgr Paweł Pistelok (UŚ), Doświadczenie przestrzeni niehomogenicznej. Sacrum i profanum w świątyni konsumpcji – Silesia City Center w Katowicach
18:00-18:15 – dyskusja

Sekcja II W kręgu myśli chrześcijańskiej
moderator: mgr Mateusz Deker
sala 312 bud. D
16:20-16:40 mgr Magdalena A.Lisecka (UMK), Chrześcijańskie Objawienie w alternatywnej czasoprzestrzeni
16:40-17:00 mgr Sebastian Malkusz (UO), Ofiara z baranka w starotestamentowej tradycji paschalnej Izraela i jej chrześcijańska reinterpretacja
17:00-17:20 mgr Andrzej Czerkawski (UJ), Walka o przestrzeń dla kultury Fryderyka Nietzschego z chrześcijaństwem na argumenty psychologiczne
17:20-17:40 mgr Michał Płóciennik (UJPII, AJD), O (nie-)możliwości schrystianizowania idei reinkarnacji
17:40-18:00 dr Juliusz Iwanicki (UAM), Przemiany religijności katolickiej w Polsce
18:00-18:15 – dyskusja
18:00 – koniec dnia pierwszego


18 kwietnia (sobota)
9:10-9:40 – rejestracja uczestników

Blok I
Sekcja I Czas w mitologiach i tradycjach pozachrześcijańskich
moderator: mgr Sylwia Wachulak
sala 215 bud. C
9:40-10:00 dr hab. Andrzej Pankalla, Konrad Kośnik, lic. Jacek Stasiorczyk (UAM, UWr), Człowiek przez pryzmat religii słowiańskiej. Antropologia psychologiczna Słowian na podstawie mitoanalizy i rytuałów inicjacyjnych cyklu życia
10:00-10:20 lic. Paulina Kochaj, lic. Sandra Uryzaj (UAM), Słowianie w pigułce. Mitologia słowiańska i neopogaństwo na przykładzie terenów dzisiejszej Polski i Litwy
10:20-10:40 dr Wojciech Połeć (SGGW), Czyżby przedwczesny krzyk sowy Minerwy? O renesansie syberyjskiego szamanizmu
10:40-11:00 mgr Łukasz Kosiński (UMCS), Wpływ tradycji pogańskiej na powstanie najstarszych hagiografii iryjskich (VII-VIII wiek)
11:00-11:20 dr Zbigniew Landowski (UG), Święte miasta sunnizmu
11:20-11:40 – dyskusja
11:40-12:20 – przerwa

Sekcja II Religie Dalekiego Wschodu wobec czasu
i przestrzeni – część pierwsza
moderator: mgr Damian Kokoć
sala 61 bud. AB
9:40-10:00 Mgr Natalia Stala (UMCS), Czas jako bogini, czas jako iluzja. Zagadnienie cykliczności i zmiany w indyjskich soteriologiach
10:00-10:20 Mgr Mateusz Deker (UAM), Wyjście poza czas czy kreacja czasu świętego? O praktyce astanga vinyasa yogi
10:20-10:40 Andrzej Jankowski (SWPS), Nieograniczona przestrzeń doświadczenia – koncepcja natury umysłu w tybetańskim systemie medytacji dzogczen
10:40-11:00 dyskusja
11:00-12:20 przerwa

Blok II
Sekcja I Przemijanie i śmierć w baroku
moderator: dr hab. Artur Jocz
sala 215 bud. C
12:20-12:40 mgr Justyna Bąk (UWr), Melancholia przemijania. Staropolskie wyobrażenia na temat rzeczy ostatecznych człowieka w świetle kaznodziejstwa epoki baroku
12:40-13:00 dr Sylwia Zydek (PWT), Mors certa, hora inceria. O śmierci jako końcu ziemskiego czasu – na podstawie A. Węgrzynowicza (1658-1721)
13:00-13:20 mgr Miłosz Wiśniewski (UAM), Poza czasem - wanitatywna funkcja trupa w chrześcijaństwie
13:20-13:40 mgr Grzegorz Wiończyk (UŚ), „Gdzie się ukryłeś?" Czas i miejsce mistycznego zjednoczenia
w pismach św. Jana od Krzyża
13:40-14.00 – dyskusja
14:00--14:30 – przerwa

Sekcja II
Religie Dalekiego Wschodu wobec czasu i przestrzeni – część druga
moderator: Mateusz Deker
sala 61 bud AB
12:20-12:40 lic. Dawid Rogacz (UAM), Trzy pojęcia czasu w religii chińskiej
12:40-13:00 Przemysław Andrzej Lewicki (UAM), Tianxia – Wszystko Pod Niebem: czas i przestrzeń w tradycji chińskiej
13:00-13:20 Mgr Piotr Popiołek (UJPII, UJ), Śmierć, czy transformacja – analiza ruchu kirishitan w Japonii
13:20-13:40 – dyskusja
13:40-14:30 – przerwa

Blok III
Religia i polityka – granice przestrzenne
moderator: dr Juliusz Iwanicki
sala 215 bud. C
14:30-14:50 dr Marek Jedliński (UAM), Wschód-Zachód, sacrumprofanum... Rosyjska perspektywizacja religijna czasu i przestrzeni w dyskursie konfrontacyjnym z Europą
14:50-15:10 dr hab. Marek Melnyk (UWM), Idea patriarchatu na ziemiach ruskich I Rzeczypospolitej
15:10-15:30 ks. dr Andrzej Sołtys (Politechnika Rzeszowska), Problematyczna obecność religii w sferze polityki
15:30-15:50 mgr Sławomir Kaczor (UŚ), Religia – w imię władzy. Napoleon I, odnowiciel Kościoła we Francji
15:50-16:10 mgr Ida Ciesielska (PAN), Teologia polityczna ks. Piotra Natanka. Między teokratycznym modelem państwa, a chrześcijańskim nacjonalizmem
16:10-16:30 dyskusja
16:00 – zakończenie konferencji
stat