Skip to Content

Pedagogiczne wymiary filozoficznej mistyki

Celem referatu będzie przedstawienie pedagogicznej strony procesów prowadzących do tzw. unionis mysticae, a które można nazwać edukacją tajemną. Pojęcie to zostanie poddane analizie, z której wyłoni się kilka dróg prowadzących do tego mistycznego celu. Dróg nierzadko związanych ze sobą i współwystępujących, jak np. inicjacje, nauka pod okiem mistrza, samokształcenie i samodoskonalenie, misteria, zaangażowanie w grupach o charakterze religijno-filozoficznym (systemy jogi, pitagoreizm, gnostycyzm).
Ważnym zadaniem będzie też wskazanie na istniejący od niepamiętnych czasów związek pomiędzy filozofią a pedagogiką, a który, jak się zdaje, stopniowo zanika. Prowadzi to do ukierunkowania pedagogiki na tory utylitarne, dążące do zaspokojenia doczesnych potrzeb, a wyraźnie zaniedbujących duchową stronę człowieka. Warto w tym kontekście przywołać opinię prof. A. Wiercińskiego, że o wyjątkowości naszego gatunku świadczy umiejętność eksplorowania świata wewnętrznego, a nie inne umiejętności.

Michał Nowicki.
stat