Skip to Content

Religia a człowiek

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze zaprasza na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową

Religia a człowiek

26-27 maja 2011, Poznań

Dom Studencki "Jowita" ul. Zwierzyniecka 7


organizowaną przy Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach konferencji proponujemy zająć się szeroko rozumianymi relacjami między religią a człowiekiem, w kontekście historycznym oraz współczesnym. Religia bez uwzględnienia w niej aktywnej roli człowieka jest tworem pustym. Można zatem uznać, że kondycja człowieka była, a także pozostaje źródłowo religijna, co znajduje m.in. wyraz w eliadowskiej koncepcji natury ludzkiej jako homo religiosus. Jednocześnie jesteśmy zdania, że szereg intensywnych przemian kulturowo-społecznych, których współcześnie jesteśmy świadkami, sprawia, że refleksja religioznawcza nad problemem człowieka staje się nad wyraz potrzebna.

Chcielibyśmy zaproponować do dyskusji między innymi następujące problemy:
- wizja człowieka w religiach
- koncepcja homo religiosus
- nadrzędność/podrzędność człowieka w religiach
- teodycea/antropodycea
- antropologia a eschatologia religijna
- religijne inspiracje teorii społecznych
- naukowy a religijny obraz człowieka
- współczesna duchowość a rozwój człowieczeństwa
- człowiek bez religii/ religia bez człowieka
- kryptoreligijny charakter post/transhumanizmu

Powyższa lista nie wyczerpuje zagadnień, które pragniemy poruszyć, zachęcamy również do przesyłania własnych propozycji. Na konferencje zapraszamy pracowników nauki, doktorantów i studentów reprezentujących dyscypliny humanistyczne, a także przyrodoznawcze.


Termin mailowego zgłaszania abstraktów: 30 kwietnia 2011 r.

Kontakt: konferencja.pkr@gmail.com


Propozycje dotyczące prezentacji prosimy wysyłać w formie abstraktu (do 1 strony tekstu). Nie planujemy opłaty konferencyjnej. Osobą spoza Poznania organizatorzy zapewniają pomoc w znalezieniu noclegu. Planujemy publikacje konferencyjną. Zapraszamy również do zapoznania się z działalnością Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego (www.pkr.amu.edu.pl) oraz Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych (www.religioznawstwo.amu.edu.pl).

Patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw dr hab. Zbigniew Drozdowicz
Opieka naukowa nad konferencją dr Sławomir Sztajer
Komitet organizacyjny:
mgr Juliusz Iwanicki (koordynator)
mgr Damian Kokoć
mgr Anna Kondratowicz-Krasińska
mgr Andrzej Krasiński
mgr Adam Pietrzykowski
mgr Beata Włodarska
Sekretarz konferencji: mgr Rafał Ilnicki

Program konferencji:

Czwartek, 26.05.2011

Sekcja I – Homo religiosus w obszarze współczesności
(moderator – mgr Juliusz Iwanicki)

09:00-09:10 – otwarcie konferencji - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM
09:10-09:30
– Antropologia i psychologia kognitywna jako dziedziny nauki
wyjaśniające powstanie religii oraz relacje między człowiekiem a
bogiem/bogami. Koncepcja Pascala Boyer'a, Julian Jeliński (Uniwersytet
Wrocławski)
09:30-09:50 – Homo religiosus versus homo futurus.
Kryptoreligijny charakter posthumanizmu i transhumanizmu, mgr Rafał
Ilnicki (UAM)
09:50-10:10 – Alvin Plantinga, teodycea i malteizm, mgr Daniel Chlastawa (Uniwersytet Warszawski)
10:10-10:30
– Świat ruszył tylko dla nas, czyli Zasada Antropiczna. Gottfried
Leibniz i odrobina buddyzmu, mgr Mateusz E. Maćkowiak (UAM)
10:30-10:50 – Wiara a wiedza. Kilka uwag na podstawie stanowiska Jana Woleńskiego, mgr Andrzej Krasiński (UAM)

10:50-11:20 – przerwa

Sekcja II – Społeczne i etyczne ujęcia religijności człowieka
(moderatorka – mgr Beata Włodarska)

11:20-11:40
– Chrześcijański socjalizm Kazimierza Studentowicza jako jeden z nurtów
polskiej chrześcijańskiej demokratycznej myśli politycznej po II wojnie
światowej, mgr Marcin Kulesza (Uniwersytet Szczeciński)
11:40-12:00 – Religijny wymiar pracy człowieka według Stefana Wyszyńskiego, lic. Aleksandra Ziemborska (UAM)
12:00-12:20 – Przemiany religijności katolików wiejskich XXI wieku, Bartosz Jamniak (UAM)

12:20-12:40 – przerwa

Sekcja III – Chrześcijański dyskurs antropologiczny
(moderator – mgr Andrzej Krasiński)

12:40-13:00
– Człowiek a istota religii według księdza Zygmunta Ciepluchy w cieniu
toczącej się Wielkiej Wojny, mgr Mateusz Hurysz (UAM)
13:00-13:20 –
Religia a powodzenie w małżeństwie. W jaki sposób religijność małżonków
determinuje jakość związku?, Józefina Pijanowska (UAM), Mariusz H.
Kupniewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
13:20-13:40 – Specyfika chrześcijaństwa na tle religii świata, mgr lic. Michał Franiak (Uniwersytet Szczeciński)
13:40-14:00
– Człowiek jako imago dei – średniowieczne definiowanie Boga i
człowieka po chrześcijańsku, Katarzyna Marcinkowska (Uniwersytet
Jagielloński)

14:00-14:10 – przerwa

Sekcja IV – Wymiar religijny człowieka w nurtach heterodoksalnych
(moderator – mgr Rafał Ilnicki)

14:10-14:30 – Homo religiosus – homo magus? Magia jako religia na przełomie wieków, mgr Karolina Kotkowska (Uniwersytet Śląski)
14:30-14:50 - Religijne aspekty alchemii, mgr Tomasz Sójka (UAM)
14:50-15:10 – Rodzimowiercy – indywidualizacja religijności w obrębie wspólnoty, lic. Justyna Kajta (Uniwersytet Wrocławski)
15:10-15:30 – Człowiek imieniem Jezus w świetle teologii słabego Boga, mgr Łukasz Czajka (UAM)

15:30 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

Piątek, 27.05.2011

Sekcja V – Obraz człowieka w religiach Bliskiego Wschodu
(moderatorka - Beata Włodarska)

09:00-09:20
– Niepełnosprawność i religia starożytnego Izraela a antropologiczne
rozważania na temat istoty religii według Clifforda Geertza, mgr Hanna
Grzesiak (UAM)
09:20-09:40 – Wojna i użycie przemocy w judaizmie, chrześcijaństwie oraz islamie, dr Marta Woźniak (Uniwersytet Łódzki)
09:40-10:00
– Przejawy religijności młodych Egipcjan w Internecie na tle zmian
globalizacyjnych, mgr Magdalena Zawrotna (Uniwersytet Jagielloński)
10:00-10:20
– „Uniżony sługa, czy stworzenie doskonałe?” - odmienne interpretacje
pozycji człowieka w islamie na przykładzie myśli Ahmada ibn Taymiyyi
oraz Abd al-Karīma al-Ğīlego, mgr Łukasz Piątak (UAM)
10:20-10:40 –
Od kalamu do sufizmu – intelektualno-religijna droga Al-Ghazalego w
„Ratunku przed zabłądzeniem”, mgr Damian Kokoć (UAM)

10:40-11:10 – przerwa

Sekcja VI – Człowiek w estetyce sakralnej i myśli religijnej
(moderator – Juliusz Iwanicki)

11:10-11:30
– Postawa twórcza współczesnego artysty a sfera sacrum. Krzysztof
Penderecki i jego muzyka religijna, dr Joanna Posłuszna (Uniwersytet
Marie Curie-Skłodowskiej)
11:30-11:50 – Od „potwornego karzełka” do
rozkosznego dziecka. Wpływ myśli filozoficzno-teologicznej na sposób
ukazywania Dzieciątka Jezus w sztuce średniowiecza i początku renesansu,
mgr Ewelina Lilia Polańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
11:50-12:10 – Sens i nonsens miłości własnej. Refleksja teologiczno-moralna, mgr Joanna Rońda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
12:10-12:30 - (Nie)wiara w obliczu zła. Przypadek Mariana Zdziechowskiego, Łukasz Krawiranda, (Uniwersytet Warszawski)
12:30-12:50 – Lidia Korniejewna Czukowska i jej poszukiwanie Boga, mgr Elżbieta Parciak
(Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

12:50-13:00 – przerwa

Sekcja VII – Homo religiosus w historii religii
(moderator – mgr Damian Kokoć)

13:00-13:20 – Upojenie winem jako wyraz „owładnięcia przez boga” Dionizosa w polityce
religijnej Filipa II Macedońskiego, mgr Piotr Jagła (UAM)
13:20-13:40 - Stanowisko Kościoła w kwestii władzy doczesnej (XIII i XIV w.), mgr Anna Białas (UAM)
13:40-14:00
– Konfesjonalizacja w XVI i XVII wieku w Niemczech i jej wpływ na
funkcjonowanie państwa, kościoła, społeczeństwa, mgr Roman Kubica
(Uniwersytet Opolski)
14:00-14:20 – Zasada komplementarności w chrystologii – dwubiegunowość wiedzy o Bogu danej w Jezusie, mgr Beata Włodarska (UAM)
14:20-14:40 – Religijne inklinacje etyki MacIntyre'a, mgr Anna Kondratowicz-Krasińska (UAM)

14:40 – zakończenie konferencji
stat