Skip to Content

Konferencje

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Nauka o kulturze i religii: przedmiot i praktyki

Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w:
XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
NAUKI O KULTURZE I RELIGII: PRZEDMIOT I PRAKTYKI BADAWCZE

organizowanej w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. na Wydziale Antropologii
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Szamarzewskiego 89Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze jest interdyscyplinarną inicjatywą badawczą, realizującą cele naukowe i popularyzacyjne. Organizuje konferencje, seminaria i wykłady od jedenastu lat. Założone przy ówczesnej Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych Wydziału Nauk Społecznych, obecnie działa na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa.

W poprzednich edycjach konferencji PKR analizowaliśmy różne kategorie religioznawcze, filozoficzne i kulturowe, dotyczące szeroko rozumianej religii i duchowości. Interesowały nas między innymi problemy racjonalności, mistyki, kultury popularnej, czy zła w religii. W tym roku proponujemy wspólną refleksję nad naukami o kulturze i religii, które wchodzą w skład nowej listy dyscyplin humanistycznych, po ostatniej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.

Na nauki o kulturze i religii składają się obecnie trzy dyscypliny z poprzedniego wykazu - kulturoznawstwo, etnologia i antropologia kulturowa oraz religioznawstwo. Wszystkie z tych obszarów są z natury interdyscyplinarne, granice między tymi naukami nie są ostre. Religioznawstwo posiada swoje, ugruntowane tradycje akademickie. Pierwsze katedry religioznawstwa powstały na zachodnich uczelniach w drugiej połowie XIX wieku, najczęściej na zeświecczonych, dawnych wydziałach teologii. W polskich tradycjach uniwersyteckich odrębność instytucjonalna religioznawstwa jest mniej rozwinięta, z różnych przyczyn, zarówno historycznych, jak i metodologicznych. Działa jednak od wielu lat Polskie Towarzystwo Religioznawcze, organizowane są kongresy religioznawcze, wydawane są periodyki naukowe z tej dziedziny.

Religioznawstwo jest ze swej natury dyscypliną porównawczą (a więc o wielu religiach), choć komparatystyka nie jest jedyną metodą badań w tej nauce. Religioznawcy nie są również teologami, ich celem nie jest apologia określonej religii, choć mogą się interesować poszczególnymi teologiami i doktrynami religijnymi. Wydaje się, że religia nie jest również tylko formą kulturową, lecz może być badana także z perspektywy systemu społecznego, adaptacyjnego, czy historycznego. Zarówno perspektywa kulturoznawcza, jak i antropologiczna w odniesieniu do religii pokazuje jej przedmiot z różnych stron. Chcielibyśmy przeanalizować możliwe relacje, jak i konsekwencje badawcze powstania kompleksu nauk o kulturze i religii, nie ograniczając się jednak tylko do trzech dyscyplin, które składają się na tę „triadę”. Trudno bowiem nie badać religii również z perspektywy innych dyscyplin humanistycznych - historii, filozofii, czy sztuki. Aby badania nad religiami miały pełny obraz, potrzebna jest również korespondencja z naukami społecznymi, takimi jak psychologia i socjologia, i inne dyscypliny, gdyż uważamy, że obecny podział na nauki humanistyczne i społeczne jest częściowo sztuczny, i nie odzwierciedlający w pełni konieczności interdyscyplinarnych badań w humanistyce.


Zapraszamy do wspólnej refleksji nad przedmiotem i praktykami badawczymi nauk o kulturze i religii, a także innych nauk, interesujących się religiami.

Proponowane obszary problemowe:
 • religia a kultura
 • kulturowe badania nad religią
 • przedmiot badań nauk o kulturze i religii
 • religie świata - antropologia i geografia religii
 • nowe formy religii w kulturze i społeczeństwie
 • nauki o kulturze i religii - nowe i klasyczne praktyki badawcze
 • religioznawstwo w relacji z innymi naukami
 • działy religioznawstwa: historia religii, socjologia religii, psychologia religii
  i inne
 • przyszłość badań religioznawczych
 • edukacja religioznawcza

Jesteśmy również otwarci na inne pomysły oraz propozycje powiązane z tematem konferencji.


WARUNKI UCZESTNICTWA:Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i społecznych, zwłaszcza nauk o kulturze i religii, ale także wszystkich innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, jakie znajdują się w obecnym zestawieniu listy nauk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 15 czerwca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com. (Formularz do pobrania na dole strony).

Po zaakceptowaniu abstraktów prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł. Informacje dotyczące terminu realizacji wpłat oraz numer konta bankowego prześlemy w bezpośredniej wiadomości.

Bierny udział jest bezpłatny.

Nie wyrażamy zgody na odczyt referatu w imieniu prelegentów bez fizycznej obecności na konferencji.

Organizatorzy przewidują publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii zbiorowej w Wydawnictwie Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Możliwe jest również skierowanie niektórych artykułów do recenzowanych czasopism „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - http://humaniora.amu.edu.pl/ (20 pkt na liście MNiSZW) i „Przeglądu Religioznawczego (40 pkt.)

Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie recenzyjnym,którego szczegółowy przebieg opisany został pod adresem: http://humaniora.amu.edu.pl/node/14.Zakładamy, że będzie on trwał do trzech miesięcy. W przypadku negatywnego wyniku postępowania recenzyjnego ww. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi (obejmuje ona bowiem oprócz kosztów recenzenckich i redakcyjnych także koszty organizacji konferencji).


KOMITET ORGANIZACYJNY:


Sekretarz konferencji:
dr Juliusz Iwanicki

Opiekuni merytoryczni:
prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, pełnomocnik
Dziekana ds. Wydawnictwa Nauk Społecznych
i Humanistycznych
prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer, kierownik
Pracowni Religioznawstwa i Badań Porównawczych
w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale
Antropologii i Kulturoznawstwa

Komitet Organizacyjny:
dr Juliusz Iwanicki
dr Rafał Ilnicki
dr Damian Kokoć
mgr Sylwia Wachulak
mgr Adam Pietrzykowski
mgr Konrad Kośnik
mgr Beata Iwanicka
mgr Ewelina Nyske

Patronat:
Polskie Towarzystwo Religioznawcze