Skip to Content

Konferencje

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Religia a rozum"

Proponujemy wspólną refleksję nad kwestią wieloaspektowej relacji między religią a
rozumem. Już od swoich początków, w kulturze greckiej, więź między tymi dwoma
składnikami myślenia ludzkiego przebiegała na osi Mythos-Logos. Wydaje się, że pełne
uwolnienie racjonalnej myśli od mitów nigdy się nie zakończyło, ani nawet nie było
możliwe, gdyś sama idea racjonalności, jako wartości, jest w pewnym sensie jeszcze
jednym, nowoczesnym mitem, jak pisał Leszek Kołakowski w „Obecności mitu”.
Racjonalność z języka łacińskiego wywodzi się najczęściej od słowa „ratio” oznaczającą
jakąś rację. W tym, klasycznym ujęciu, myśleć racjonalnie, oznacza posiadać jakieś
argumenty, uzasadnienia swoich przekonań i koncepcji. Jednak również i religie, a
szczególnie w swojej warstwie doktrynalnej, wielokrotnie próbowały i nadal przedstawiają
swoje racje na zasadność ich myślenia religijnego. Można zatem postawić pytanie, czy
religia w ogóle może obejść się bez składnika racjonalności? Analogiczne pytanie brzmi,
czy współczesny rozum potrzebuje religii, a jeśli tak, to jakiej (lub jakich religii)

Więcej informacji o temacie konferencji znajdziecie Państwo w załączonym pliku.

Proponowane obszary problemowe:
- Relacje między rozumem a wiarą/duchowością w religiach
- Prądy racjonalistyczne i myśliciele racjonalizujący w historii religii
- Racjonalność przekonań, doktryn i dogmatów religijnych- Relacje między nauką a religią
- Religie naturalne/racjonalne
- Wiek Rozumu - religia w Oświeceniu
- Racjonalność a religijność w zachowaniach/osobowości człowieka
- Rozum w duchowości i nowych nurtach religijnych
- Granice rozumu w religii - mistycyzm, szaleństwo, zjawiska nadnaturalne
- Przyszłość rozumu a przyszłość religii - postęp, posthumanizm
- Wartości rozumne/religijne w kulturze, wychowaniu, społeczeństwie


Jesteśmy również otwarci na inne pomysły oraz propozycje powiązane z tematem
konferencji.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i
społecznych: religioznawców, kulturoznawców, psychologów, socjologów, filozofów,
teologów, historyków, antropologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk,
zainteresowanych tematyką konferencji. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o
objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 10 kwietnia 2019 r. pocztą
elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com. (Formularz do pobrania na dole
strony) .

Po zaakceptowaniu abstraktów prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości
200 zł. Informacje dotyczące terminu realizacji wpłat oraz numer konta bankowego
prześlemy w bezpośredniej wiadomości.

Bierny udział jest bezpłatny.

Nie wyrażamy zgody na odczyt referatu w imieniu prelegentów bez fizycznej obecności na
konferencji.

Organizatorzy przewidują publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych w
recenzowanym czasopiśmie „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza - http://humaniora.amu.edu.pl/ (6 pkt na liście MNiSZW).
Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie recenzyjnym,
którego szczegółowy przebieg opisany został pod adresem: http://humaniora.amu.edu.pl/
node/14. Zakładamy, że będzie on trwał od trzech miesięcy do pół roku. W przypadku
negatywnego wyniku postępowania recenzyjnego ww. opłata konferencyjna nie podlega
zwrotowi (obejmuje ona bowiem oprócz kosztów recenzenckich i redakcyjnych także
koszty organizacji konferencji).


KOMITET ORGANIZACYJNY


Opiekun merytoryczny: prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz,
kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych


Sekretarz konferencji: dr Juliusz Iwanicki

konferencja.pkr@gmail.com


Organizatorzy:
dr Sławomir Sztajer
dr Damian Kokoć
dr Rafał Ilnicki
mgr Sylwia Wachulak
mgr Adam Pietrzykowski

mgr Konrad Kośnik
mgr Beata Iwanicka


stat