Skip to Content

Koncepcja tożsamości narracyjnej Charlesa Taylora w zastosowaniu badawczym. Studium przypadku - religijność i duchowość młodzieży skrzatuskiej 2014

Narracja jest opowieścią o życiu. Określony schemat narracyjny, czyli dramatyczny model określonej sfery świata, wskazuje na : wartości,  wzorce osobowe - bohaterów, intencje i plany realizacji, komplikacje, uwarunkowania i szanse przezwyciężenia trudności oraz realizacje intencji . Żeby opowiedzieć o byciu, historii, emocjach, zrelacjonować przeszłość, zarysować przyszłość, wyrazić cele, motywacje, dążenia potrzebny jest sposób artykulacji.  Dlatego Taylor używa pojęcia narracyjna koncepcja tożsamości człowieka. Dla Taylora pojęcia narracja współistnieje z dwoma istotnymi pojęciami: horyzont i uzasadnienie. Horyzont wyznacza tak zwane ramy pojęciowe – a więc język wartości, źródła wartości, przykłady ich stosowania i konsekwencje w życiu indywidualnym i społecznym . Z tego wynika uzasadnienie podejmowanych działań człowieka wyrażające się w ramach horyzontu w słowach: warto te nomy stosować ponieważ…, stosuję powyższe normy dlatego, że… te konkretne normy moralne stosuję, ponieważ pochodzę z… .  Dla Taylora posiadanie przez człowieka horyzontu moralnego jest warunkiem jego tożsamości. Na ile to ważne stwierdzenie i ujęcie problemu tożsamości można zaaplikować badawczo?
Podejmując badania nad religijnością młodzieży rozpatruję je pomiędzy dwoma kontekstami brzmienia narracji – instytucjonalnością a wyborem. W jakim stopniu możemy dziś mówić o rzutowaniu narracji zbiorowej na indywidualną – szczególnie w zakresie religijnym? To ważne pytanie badawcze jest jednym z podstawowych, choć temat wydaje się być bardzo szeroki. Stąd propozycja by ująć go przez pryzmat empirycznie analizowanego przypadku. Badanie przeprowadzono 20 września 2014 roku na 360 osobach spośród 5000 uczestników Diecezjalnego Spotkania Młodzieży w Skrzatuszu.
Wystąpienie składać się będzie z trzech części:
1.    Koncepcja Charlesa Taylora jako wstęp do badań nad religijnością i duchowością
2.    Zastosowanie praktyczne na przykładzie współczynników empirycznych
3.    Analiza „przypadku skrzatuskiego”

Remigiusz Szauer
stat