Skip to Content

"Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym" - program

"Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym" - program


09:30-09.40 - otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM prof. Zbigniewa Drozdowicza

Mistyka w kontekście psychologiczno-językowym


09:40-10:00 - dr Sławomir Sztajer (UAM) - "Mistyka a język - problemy i kontrowersje"

10:00-10:20 - dr Andrzej Aleksander Molenda (UJ) - "Rozróżnienie doświadczeń mistycznych od psychologicznych na przykładzie doświadczenia pocieszenia i strapienia"

10:20-10:40 - mgr Rafał Ilnicki (UAM) - "Bóg cyborgów. Technika i transcendencja"

Społeczne i międzyreligijne znaczenie mistyki


11:00-11:20 - dr Joanna Posłuszna (UMCS), Łukasz Posłuszny (UAM) - "Mistyka jako doświadczenie psychologiczne - społeczne oswajanie traumy"

11:20-11:40 - mgr Małgorzata Kowalska (UAM) - "Soren Kierkegaard jako przykład jaźni rozszczepionej w ujęciu doświadczenia religijnego William'a James'a"

11:40-12:00 - Małgorzata Joanna Adamczyk (UW) - "Koncepcja 'dialogu w jaskini serca'. Bede Griffiths i pluralizm religijny"

12:00-12:20 - mgr Juliusz Iwanicki (UAM) - "(A)społeczny ferment mistyczny. Mistyka z perspektywy socjologii religii i historii idei"

Historia i topologia mistyki


12:40-13:00 - Justyna Figas (UJ) - "Mistyczny wymiar kapłaństwa i Świątyni w tekstach znad Morza Martwego"

13:00-13:20 - Anna Zbrzeska (PWT w Warszawie) - "Mistyka dnia powszedniego"

13:20-13:40 - mgr Łukasz Czajka (UAM) - "Mistyczny materializm nowoczesnego miasta molocha"

13:40-14.00 - mgr Daniel Falcman (UAM) - "Wybrane metafizyczne i teoriopoznawcze rozpatrzenia projektów pedagogiki uniwersalno-transcendentalnej"

14:00-14:20 - mgr Damian Kokoć (UAM) - "Koncepcja doskonałego człowieka w myśli Ibn 'Arabiego"


15:30-17:00 - panel dyskusyjny "Mistyka współcześnie" (dr A. Jocz, dr A. Molenda, dr S. Sztajer, J. Iwanicki, R. Ilnicki)
stat